This nice Blogger theme is compatible with various major web browsers. You can put a little personal info or a welcome message of your blog here. Go to "Edit HTML" tab to change this text.
RSS

ปฏิทิน

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต (อาชีพ)


การทำประมง
สำหรับคนอีสานน้ำเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความสำคัญมากกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่น ๆ สัตว์น้ำที่เป็นอาหารสามารถพบได้โดยทั่วไปนับตั้งแต่บริเวณท้องนาเมื่อเวลาหน้าน้ำจะพบสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมาย ในบริเวณห้วยหนอง คลอง บึงและแม่น้ำสายต่าง ๆ ปลาที่พบตามแหล่งน้ำได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาขาว ปลาไหล แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่จะพบปลาขนาดใหญ่และหลายชนิดกว่าในคูคลองเล็ก ๆ เช่น ปลาในบริเวณแม่น้ำมูล แม่น้ำชี หรือแม่น้ำโขง

อีสานมีเครื่องมือจับปลาที่มีลักษณะไม่แตกต่างกันมานัก เครื่องมือที่พบเห็นเสมอ ๆ คือ เบ็ด สุ่ม แห ไซ ตุ้ม เครื่องมือจับสัตว์น้ำเหล่านี้ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวายนำมาเหลาประกอบเข้าด้วยกัน ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านจะเป็นผู้สานเครื่องมือหาปลาเหล่านี้ เครื่องมือหาปลาแต่ละประเภทนั้นจะแสดงออกถึงลักษณะการหาปลาและชนิดของปลาบริเวณนั้น ๆ ได้
เครื่องมือจับปลาสามารถแบ่งตามลักษณะเป็น 3 ชนิด คือ
1. เครื่องมือดักปลาซึ่งต้องใช้เวลารอคอยและบางชนิดต้องมีเหยื่อล่อ ได้แก่ อีจู้ ตุ้ม ลอบ ไซ ยอ ซ่อน เป็นต้น
2. เครื่องมือจับปลาซึ่งใช้จับได้ทันที โดยไม่ต้องรอคอย เช่น สุ่ม ฉมวก เป็นต้น
3. เครื่องมือจับปลาซึ่งใช้ในการกักปลาไว้ ได้แก่ ข้องชนิดต่าง ๆ และกระพร้อม เป็นต้น ปลาที่จับได้มักนำไปประกอบเป็นปลาร้ามากกว่าอาหารชนิดอื่น ๆ โดยชาวบ้านจะนำปลาตัวเล็ก ๆ มาคลุกเคล้าเข้ากับเกลือหมักดองใส่ไหไว้

พาหนะที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ
การจับสัตว์น้ำบริเวณน้ำลึกหรือบริเวณแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น ลำน้ำโขง มูล ชี หนองหาน ชาวบ้านจำเป็นต้องมีเรือเพื่อใช้เป็นพาหนะ ในการเดินทางและบรรทุก เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ และยังใช้บรรทุกสัตว์น้ำกลับมายังบ้านเรือน เรือ ของชาวบ้าน ที่มีใช้อยู่ตามลำน้ำต่าง ๆ ในภาคอีสานพอจะแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ตามวิธีการสร้างเรือ คือ เรือขุดและเรือต่อ
แหล่งประมงในภาคอีสาน
แหล่งประมงในภาคอีสานมักจะอยู่ในแหล่งน้ำของแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร เช่น แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และสาขาแม่น้ำสงคราม เช่น ที่หนองหาน จ.สกลนคร ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการเพาะเลี้ยงปลาตามแหล่งน้ำต่าง ๆ มากขึ้น จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงปลามาก ได้แก่ จ.สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ส่วนมากนิยมเลี้ยงปลาหมอเทศ ปลาไน ปลานิลและปลาจีน ซึ่งทางราชการเป็นผู้แจกพันธุ์


แหล่งที่มา
1.จาก “สังคมและวัฒนธรรมอีสาน” เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร “อีสานนิทัศน์” 2549 หน้า 125-188

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น