This nice Blogger theme is compatible with various major web browsers. You can put a little personal info or a welcome message of your blog here. Go to "Edit HTML" tab to change this text.
RSS

ปฏิทิน

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

ปัจจัยในการดำรงชีพ (อาหาร)


2. การทำให้สุกด้วยความร้อนจากไฟโดยตรง

2.1 ปิ้ง คือการทำอาหารให้สุกโดยใช้ไอความร้อนจากถ่านไฟที่ร้อนจัด กล่าวคือจะต้องนำอาหารวางไว้บนภาชนะ เช่น ไม้ โดยการทำเป็นไม้เสียบหรือวางตรงกลางระหว่างไม้ 2 ชิ้นมัดหัวท้าย ที่เรียกว่า “หีบ” แล้วนำไปอังไอความร้อนจากถ่ายไฟให้สุก

2.2 ย่าง น่าจะเป็นการถนอมอาหารมากกว่า จุดประสงค์เพื่อให้น้ำในอาหารระเหยออกมาหมด สามารถเก็บอาหารไว้ให้ได้นานวัน โดยปกติจะนิยมทำเฉพาะอาหารจำพวก ปลา กบ เขียด ซึ่งมีมากในฤดูฝนเป็นช่วงที่หาแดด เพื่อถนอมอาหาร โดยการตากได้ยากการย่างจะต้องใช้ไฟอ่อน ๆ ย่างอาหารที่ต้องการจนอาหารเหลือง กรอบ และจะไม่มีการใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสเหมือนการปิ้ง

2.3 จี่ เป็นลักษณะการทำอาหารให้สุก โดยการวางอาหารนั้นบนถ่านไฟที่ร้อน อาหารจะสุกโดยการวางอาหารนั้นบนถ่านไฟที่ร้อนอาหารจะสุกโดยตรงจากถ่านไฟ การจี่จะต้องคอยระมัดระวังเรื่องอาหารจะไหม้ก่อนสุก ดังนั้นจะต้องมีการพลิกกลับอาหารอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้อาหารสุกทั่ว

แหล่งที่มา
1.จาก “สังคมและวัฒนธรรมอีสาน” เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร “อีสานนิทัศน์” 2549 หน้า 125-188

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น