This nice Blogger theme is compatible with various major web browsers. You can put a little personal info or a welcome message of your blog here. Go to "Edit HTML" tab to change this text.
RSS

ปฏิทิน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

กลุ่มชาติพันธุ์


12.กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไท
ผู้ไท จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไต-กะได สาขาไตในปัจจุบันตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม
ปะปนอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ในเขตจังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร และบางส่วน
ของจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี บ้านป่าหนาดจังหวัดเลย เป็นกลุ่มหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมของตน
ไว้ได้อย่างดี โดยเฉพาะที่อำเภอเรณูนคร จงั หวัดนครพนม ที่มกี ารฟ้อนผูไ้ทเป็นเอกลักษณ์
นอกจากนี้ยังมีการนับถือพุทธศาสนา โดยปรับให้เข้ากับจารีตประเพณีของตน รวมทั้งมีการนับถือ
ภูตผีควบคู่กันไปด้วย


13. ไทแสก
ชาวไทแสกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไต-กะได สาขาไต มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองแสก เขต
เมืองประคำ ประเทศลาว ติดกับชายแดนเวียดนามอพยพ ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะที่บ้านอาจสามารถ จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ในสมัยอยุธยา
ลักษณะทั่วไปคล้ายกลุ่มลาว นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อในเรื่องภูติผีวิญญาณ มีประเพณี
การเล่น “แสกต้นสาก” เพื่อบวงสรวงวิญญาณพระเจ้าองค์หมู นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ยึดหลักฮี
ตสิบสอง เช่น ชาวอีสานทั่วไปแล้ว


แหล่งที่มา
1.จาก “สังคมและวัฒนธรรมอีสาน” เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร “อีสานนิทัศน์” 2549 หน้า 58-67

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น